IMG_1022.jpg
IMG_1170.jpg
IMG_2453.jpg
IMG_2447.jpg

Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) 

Esimiehille ja työyhteisöille suunnattu koulutus antaa valmiudet hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä. Yhteensä 20–25 tuntia kestävän koulutuksen aikana osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projektityössä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista. Koulutuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä kuten luennointia, ryhmäkeskusteluja, havaintoesityksiä ja pienryhmäharjoituksia. 

Taitojen soveltamista käytäntöön harjoitellaan sekä kurssijaksoilla myös niiden välillä. 

Miksi Toimivaa vuorovaikutusta tarvitaan johtajuuteen:

Taitojen käyttäminen auttaa johtajaa tunnistamaan tilanteet, joissa taitoja tarvitaan ja niistä on hyötyä myös työilmapiirissä ja työn tuottavuudessa.

Kun osallistuja saa välineitä oman työyhteisönsä vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden tutkimiseen, hän löytää uusia näkökulmia työhönsä ja erityisesti esimiestyöhön. 


Toimiva vuorovaikutus -koulutus (TVK)

Työyhteisöille suunnattu 3h:n tai 6h:n mittainen koulutuskokonaisuus, joka räätälöidään jokaisen työyhteisön tarpeet ja toiveet huomioiden. Keskeisinä tavoitteina on keskittyä työntekijöitten hyvään keskinäiseen vuorovaikutukseen, sanattoman ja sanallisen viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, puhumisen ja kuuntelemisen vuorotteluun sekä ristiriitojen ratkaisuun.


Miksi Toimivaa vuorovaikutusta tarvitaan työyhteisöihin:

Vuorovaikutustaitoja oppimalla voit hallita työyhteisön paineita ja luoda luovaa ja hyvinvoivaa työskentely-ympäristöä.

Vuorovaikutustaidot ovat muutoksessa myös alaisille tärkeitä. Lukuisat tutkimukset osoittava, että kun työntekijät saavat vuorovaikutustaitojen koulutusta, heidän stressinsä ja ulkopuolisuuden tunteensa työpaikalla vähenee. Tämä auttaa työntekijään paremmin sitoutumaan työhönsä sekä auttaa oppimaan uusia asioita paremmin.

Vuorovaikutuskoulutus työyhteisössä toimii ennaltaehkäisevästi ja usein voimaannuttavana kokemuksena. Koulutuksen aikana käydään läpi malleja ja periaatteita, joita voidaan soveltaa tiimin toimintaan. Koulutuksen avulla tiimille muodostuu uusi ja toimivampi kanssakäymisen malli. Parhaimmillaan vuorovaikutuskoulutus tuottaa työpaikalle avoimen ja arvostavan ilmapiirin, jossa kuunnellaan, kannustetaan ja ratkaistaan ongelmia rakentavasti.


Toimiva koulu -koulutus (TKK)

Opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle suunnatulla 3:n tai 6:n tunnin Toimiva Koulu -ihmissuhdetaitojen koulutuksella vahvistetaan oppimisen, opettamisen ja yhteistyön edellytyksiä koulussa. Ristiriitojen ja ihmissuhdevaikeuksien vähentyminen parantaa työrauhaa ja kohentaa koulun yleistä ilmapiiriä.


Miksi Toimiva koulu -koulutusta tarvitaan kouluihin:

Vuorovaikutustaitojen osaaminen parantaa oppimistulosten lisäksi viihtyvyyttä koulussa. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa opettajan taitoja luoda luokkaan avoimempi ja turvallisempi ilmapiiri. Kun ilmapiiri muuttuu paremmaksi, sekä oppilaat että opettaja voivat paremmin - toimivassa yhteisössä kaikki jäsenet ottavat vastuuta itsestään ja tarve kontrolliin vähenee.

Kurssilla opetellaan itsensä ilmaisemisen ja kuuntelemisen taitoja. Taidot lisäävät opettajan ja oppilaiden välistä yhteisymmärrystä ja auttavat työskentelemään yhdessä. Vuorovaikutustaidot helpottavat myös toimivien suhteiden luomista kodin ja koulun välille. Monet opettajat kokevat siksi voimaannuttavana myös sen, että kurssilla kuulee toisen opettajien ajatuksia, kokemuksia ja hyviä kouluarjen käytäntöjä.

Liikuttavaa Oy tarjoaa perusopetuksen henkilöstölle (opettajille, ohjaajille, rehtoreille ja apulaisrehtoreille) työnohjauksellista ja coachaavaa työhyvinvointia lisäävää työyhteisökoulutusta (esim. Kiky- tai Veso-koulutus).

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

”Miten rakennetaan innostavien ja sitouttavien pelisääntöjen avulla arvostavaa toimintakulttuuria koulun työyhteisöön”:

-          Erilaiset vuorovaikutustyylit työyhteisössä

-          Organisaatiokulttuurin perusolettamukset ja niiden käsitteleminen

-          Toiminnallisten työmenetelmien kautta koulun omien ”Pelisääntöjen” löytyminen, koulun rakenteita ja eri käytänteitä hyödyntäen

-          Aktiivinen kuunteleminen, minä-viestit ja palautteen antamisen harjoittelua

-          Stressi ja sen käsitteleminen

 

Koulutusta ennen osallistujat saavat ennakkokysymykset ja koulutuksen välissä osallistujat tekevät omaan työhönsä ja työyhteisöön liittyvän lyhyen välitehtävän. Koulutuksen lopussa tehdään loppupalaute ja kootaan toimenpide-ehdotukset yhteisille pelisäännöille sekä niihin innostamiselle ja sitouttamiselle.

Koulutus muodostuu työhyvinvointiin liittyvistä ennakkotehtävistä ja kahdesta kontaktitapaamisesta 2 x 2h (2 x 45 min). Kontaktikoulutusten ajankohdat sovitaan tilaajan kanssa, mutta voi tapahtua myös peräkkäisillä viikoilla.

Kouluttaja: Ulla Sirviö-Hyttinen (Story ry:n hyväksymä työnohjaaja, coachaaja), työyhteisökouluttaja, Liikuttavaa Oy (www.liikuttavaa.fi)

Hinta: 1000€ (alv 0). Sisältää ennakkokysymykset, niiden purkamisen, kaksi kontaktikoulutusta sekä välitehtävien purku.

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada ryhmä- tai yksilö työnohjausta tai coachausta tarvittaessa koulutuksen tukena.

Työnohjauskokonaisuus ryhmälle: 250 € / 90 min (alv 0), ensimmäinen kerta, jolloin kartoitetaan työnohjauksen sisältö, tarve ja tavoitteet, sen jälkeen 150 € / 60 min (alv 0).

 

Työnohjauskokonaisuus yksilölle/työparille:

·         90 € / 60 min (alv 0) / yksilötyönohjaus

·         110 € / 60 min (alv 0) / työparityönohjaus

Kysy tarjoukset kaikista työyhteisökoulutuksistamme!

 
 
831b5a2e-a878-44c3-b05f-4334d750e69e.JPG
db45d903-078f-48b4-9e27-29ca4ef2c3f4.jpg
IMG_2455.jpg
IMG_2462.jpg