IMG_1015.jpg

YKSI ESIMERKKI LIIKUTTAVAA OY:N ESIMIESKOULUTUSPALVELUISTA YHDESSÄ ALGU OY:N KANSSA:

OPPILAITOSTEN REHTOREILLE SUUNNATUN ESIMIESKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen tavoitteena on tukea rehtoreita koulun toimintakulttuurin muutoksessa ja tuoda työkaluja sekä onnistuneita malleja muuttuvan opettajuuden sekä koulun monialaisen asiantuntijayhteisön johtamiseen.

 

SISÄLTÖ:

KOULUYHTEISÖN TOIMINTAKULTTUURI MUUTOKSESSA

– Toimintakulttuuri muutoksessa, minne mennään ja miksi – Muutoksen psykologia – Muutoksen kokemisen nelikenttä – Opettajan muutos yksilötyöntekijästä yhteisöllisen tiimin asiantuntijaksi, johtamisen näkökulma – Itseohjautuvan ja osallistavan toimintakulttuurin tukeminen – Asiantuntijayhteisön johtaminen – valmentavan kulttuurin perusperiaatteet – Volitio, motivaation ylläpito muutoksen jälkeen – Osaamisen jakamisen kulttuuri, tavat ja menetelmät – Johtajan erilaiset roolit ja kentät uudessa toimintakulttuurissa – Johtajuuden jakaminen eri asiantuntijoiden kanssa – Oma jaksaminen ja resilienssin edistäminen muutostilanteissa

Koulutusosioon liittyy ennakkotehtävä verkossa. Lähipäivää ennen osallistujat ovat käyneet kirjautumassa verkkoympäristöön, lukeneet koulutuksen sisällöt, tehneet ennakkotehtävät ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen. Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

VALMENTAVA JOHTAMIS- JA TYÖKULTTUURI KOMMUNIKAATION JA KOHTAAMISEN TASOLLA

– Palaverikulttuurin toiminnallisuus ja vaihtoehdot perinteisille palavereille – Kohtaamisen ja kuulemisen merkitys ja tavat – Oman luontaisen viestintätyylini oivaltaminen – Haastavien tilanteiden viestintä – Haastavien tilanteiden malli – Varhaisen välittämisen kulttuuri – Coachaava palautteenanto – Neuvottelutaidot: aktiivinen kuuntelu, minäviestit, ristiriitojen ja arvoristiriitojen ratkaisumallit. Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

VIESTINNÄN SELKEYTTÄMISEN MERKITYS MUUTOSTILANTEISSA

– Tiedottamisen ja viestimisen kulttuuri, viestinnän eri suunnat – Koulun moninaiset viestintäkanavat ja niiden haasteet ja mahdollisuudet – Viestintäkanavien selkeyttäminen eri suuntiin: opettajat, muu henkilöstö, vanhemmat, yhteistyökumppanit – Vanhempien osallistamisen mahdollisuudet – Kouluyhteisön näkyvä ja ennalta suunniteltu vuosikello vanhempien ja yhteistyökumppanien suuntaan – Digitaalisuuden keinot kodin luoda osallisuuden kulttuuria – Ilmaiset osallisuutta edistävät digitaaliset työkalut netissä – Sosiaalisen median merkitys toimintakulttuurin luomisessa ja kouluyksikön profiilin nostamisessa Verkkotehtävät kontaktikoulutusten välillä.

Kysy tarjous!

 
 
IMG_2064.jpg